Regulamin sklepu - Rotex BHP

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez pana Romana Drozda prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą ROTEX1 Roman Drozd z siedzibą przy ul. Zabłocie 27, 30-701 Kraków, NIP: 9451349614, REGON: 003909573, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanego dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego ROTEX (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) na stronie internetowej: www.rotex-bhp.pl  (dalej: „Strona Internetowa”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu: 12 423-61-41, adres poczty e-mail: [email protected]

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej (dalej „Produkt” lub „Produkty”), poprzez zawieranie umów (dalej „Umowa Sprzedaży”) z klientami (dalej „Klient” lub „Klienci”), na zasadach określonych w tym Regulaminie.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz umożliwiające korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari. Wymagane jest także posiadanie konta e-mail. Korzystanie z niektórych części serwisu może być
uzależnione od włączenia obsługi języka JavaScript oraz akceptacji plików typu „cookies”.

5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i zmieniania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia, w tym programy antywirusowe.

Rejestracja

6. Rejestracja jest nieodpłatna i jest wymagana w celu utworzenia konta Klienta.

7. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

8. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

9. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

10. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

11. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.

Zamówienia

12. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

13. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Produktem. W Koszyku należy po wyborze ilości Produktu i sprawdzeniu poprawności wyboru wybrać przycisk „PRZEJDŹ DO KASY” a następnie wypełnić formularz, wskazać sposób dostawy oraz formy płatności, a następnie złożyć zamówienie wybierając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i dostawę.

14. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

15. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

16. Składając oświadczenie Klient oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

Cena i płatności

17. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji co do kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

18. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przy dokonywaniu dostawy – gotówką za pobraniem (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia),

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

19. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej o wysokości i terminie dokonania płatności za zamówienie. W wypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Dostawa

20. Dostawa jest odpłatna.

21. Sprzedawca nie realizuje dostawy poza terytorium Polski.

22. Termin dostawy i realizacji zamówienia podany jest na Stronie Internetowej i liczony jest w dniach roboczych.

23. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

24. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania protokołu. Klient poinformuje Sprzedawcę o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki bez zbędnej zwłoki.

25. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

26. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu Sprzedawcy przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, ustalając ponownie termin i koszt kolejnej dostawy.

Rękojmia

27. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeśli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

28. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

29. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

30. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy [email protected] lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

31. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

Odstąpienie

32. Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej pod adresem: https://www.rotex-bhp.pl/zwroty/. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

33. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili doręczenia Produktu Konsumentowi.

34. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

35. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

36. Jeżeli Klient będący Konsumentem korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

37. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

38. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

39. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Dane osobowe

40. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.

41. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

42. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

43. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania.

44. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

45. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne tj.:

a) Prowadzenie Konta

b) Formularz kontaktowy.

46. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

47. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

48. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

49. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

50.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w tym: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

51. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji.

Postanowienia końcowe

52. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

53. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.

54. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym np. z mediacji. Listy mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów Sądów Okręgowych.

55. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta posiadającego Konto na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

56. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.